នេះជាកម្រងរូបភាពបង្ហាញពីទិដ្ឋភាពយ៉ាងស្ងប់ស្ងាត់នៃវិទ្យាល័យភ្នំស្រុកកំឡុងពេលវិសមកាល

នេះជាកម្រងរូបភាពបង្ហាញពីទិដ្ឋភាពយ៉ាងស្ងប់ស្ងាត់នៃវិទ្យាល័យភ្នំស្រុកកំឡុងពេលវិសមកាល

នេះជាកម្រងរូបភាពបង្ហាញពីទិដ្ឋភាពយ៉ាងស្ងប់ស្ងាត់នៃវិទ្យាល័យភ្នំស្រុកកំឡុងពេលវិសមកាល ។ វិទ្យាល័យភ្នំស្រុកមានទីតាំងស្ថិតនៅឃុំស្រះជីក​ ស្រុកភ្នំស្រុក ខេត្តបន្ទាយមានជ័យ ។