អាងទឹកត្រពាងថ្មមានទីតាំងនៅស្រុកភ្នំស្រុក ខេត្តបន្ទាយមានជ័យ - Trapeang Thma Lake is located in Phnom Srok district, Bantey Meanchey province

អាងទឹកត្រពាងថ្មមានទីតាំងនៅស្រុកភ្នំស្រុក ខេត្តបន្ទាយមានជ័យ – Trapeang Thma Lake is located in Phnom Srok district, Bantey Meanchey province